Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

 

A nyilatkozat célja

Az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat célja a Bike & Relax Kft. tevékenységei, szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatainak nyilvántartásba vétele, és azok védelme az adatrögzítés és feldolgozás során az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

 

Az adatkezelés jogalapja, törvényi háttere

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 6.§ (1) b. pontja alapján az adatkezelő (Bike & Relax Kft.) jogos érdekének érvényesítése.

 

A nyilatkozat érvényessége

A Bike & Relax Kft. minden olyan adatkezelésére és adatfeldolgozására kiterjed, amely az érdeklődő adataira, valamint közérdekű adatra, vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

 

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen nyilatkozat vonatkozásában a Tiger Consulting Kft.

Adatszolgáltatás: a nyilvántartott adatokról, vagy azok egy részéről harmadik személynek bármilyen adathordozón történő információnyújtás.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattovábbítás: a nyilvántartott adatok vagy azok egy részének harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Betekintés: a nyilvántartott adatok részleges vagy teljes körű megtekintése.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Az adatkezelés célja

A Bike & Relax Kft. szolgáltatásai és tevékenységei iránt érdeklődők adatinak nyilvántartása, az érdeklődőkkel való kapcsolattartás, valamint a Bike & Relax Kft.-nek és szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatása céljából történik.

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, illetve bármely más információ, melyet az érintett önkéntesen ad meg.

 

A nyilvántartás kezelésére vonatkozó szabályok

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja a következő célokra: tájékoztatás, információnyújtás; közvetlen megkeresések: reklám küldése levélben, elektronikus levélben vagy telefonon.

Az érintettek az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.

 

Adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelő az érintettek adatai nyilvántartása kapcsán adattovábbítási tevékenységet nem végez.

 

Adatkezelés időtartama

A felhasználók által magadott személyes adatok az utolsó megkereséstől számított 2 évig vagy addig kezelhetők, amíg a felhasználó a kezelés megszüntetetését nem kéri.

 

Adatfeldolgozás

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat az adatkezelő kezelheti és dolgozhatja fel az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

 

Az érintettek jogai

Az érintettek saját maguk vonatkozásában kérheti adatainak módosítását, a kötelező adatkezelések kivételével a törlését. Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról. A kérést írásban kell benyújtani az adatkezelő címére írt levélben vagy az info@bike-and-relax.com címre küldött e-mailben. A Bike & Relax Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül a kérést megválaszolja.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat tartalmazó számítógépet megfelelő fizikai védelemmel (káros környezeti hatások, tűz) ellátott helyiségben helyezzék el, hogy az adatok kívülről jogosulatlan személy számára ne legyenek elérhetők.

Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása során gondoskodik arról, hogy harmadik személy a tudomására jutott adatokat az adatvédelmi nyilatkozat előírásai szerint kezelje.